"KADİR GECESİ'Nİ" ARAMANIN HÜKMÜ

Kur'an-ı Kerim'de: "Hakikat biz onu (Kur'an'ı) kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl-ı şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Onda melekler ve ruh, rablerinin izniyle herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selâmdır"(98) hükmü beyan buyurulmuştur. İmam-ı Kurtûbi: " Kur'an-ı Kerim'in Ramazan-ı Şerif ayının içerisinde indirildiği Allahû Teâla (cc)'nın "O ramazan ayıdır ki, Kur'an onda indirilmiştir" (El Bakara Sûresi: 185) kavli ile sabittir. "Kadr" sûresinde de; bunun kadir gecesinde inzal buyurulduğu kat'i olarak zikrolunmaktadır. Ehl-i Sünnet'in müctehid imamları, kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu hususunda ittifak etmişlerdir"(99) hükmünü zikretmektedir. Şurası muhakkaktır ki; kadir gecesinin gizli tutulması, O'na erişmek için birçok gecelerin ihya edilmesi, ibadetlerle değerlendirilmesi içindir.(100) Feteva-ı Hindiyye'de: "Kadir gecesini aramak müstehabtır. Çünkü kadir gecesi, senenin geceleri içerisinde en faziletli olan gecedir. Miracü'd Diraye'de de  böyledir. İmam-ı Azam Ebû Hanife (ra)'ye göre, kadir gecesi ramazan ayının içerisindedir. Fakat onun hangi gece olduğu bilinmez, bazen ileri geçer, bazen geri kalır. İmameyn'e göre; kadir gecesi Ramazan ayının içerisindedir, fakat muayyen bir gecedir, ileri geçmediği gibi geri de kalmaz. Fethû'l Kadir'in itikaf babında da böyledir. Kölesine "Sen kadir gecesi hürsün" diyen kimse; "Bu sözü Ramazan ayı girmeden önce söylemişse, Ramazan ayının sonunda köle azad edilmiş olur"(101) hükmü kayıtlıdır.

Resûl-i Ekrem (sav)'in: "Kadir gecesi Ramazan'ın aşr-ı âhirinde geçen dokuz gecededir, yahut geri kalan yedi gecededir"(102) Hadis-i Şerifini esas alan bir kısım ulema; Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde aranması üzerinde hassasiyetle durmuşlardır. Ancak günümüzde, halk arasında, Ramazan ayının yirmi yedisinin "Kadir Gecesi" olduğu itikadı yaygındır. Bunun kat'i bir delili yoktur. Ayrıca o günü; Mevlid şiirini okuyarak veya dinleyerek geçirmekte, isabetli bir tutum değildir. "Mevlid" üzerinde daha önce durmuştuk!.(103)


 (98) El Kadr Sûresi 1-5.

 (99) İmam-ı Kurtubi - El Camii Li Ahkami'l Kur'an - Kahire: 1967, C: 20, Sh: 136.

 (100) İmam Fahrüddin-i Razi - Mefatihû'l Gayb İst: 1308 - 11, C: 6, Sh: 588.

 (101) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C:1, Sh : 216.

 (102) El Ayni - Umdetû'l Kari li şerhi Sahih-i Buhari - İst: 1308, C: 5, Sh: 359 vd.

 (103) Bakınız madde: 693.


 

Not: Bu bilgiler Yusuf KERİMOĞLU Hocanın (Emanet ve Ehliyet) adlı eserden alınmıştır. Allah kendisinden razı olsun


ORUÇ BAHSİ İNDEKSİ